The big Man and other Nightmares

Hitoshi Matsumoto, Dai-Nihonjin, 2007

Hitoshi Matsumoto, Shinboru, 2009


Source:
Wikipedia: Hitoshi Matsumoto